Jak udowodnić w sądzie, że pracodawca nie rozliczył się z pracownikiem?

prawo pracy

W przypadku braku wypłaty wynagrodzenia lub też stałego spóźniania się z jego przekazaniem przez pracodawcę, pracownik ma prawo skorzystania z dochodzenia swoich praw poprzez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, zgłoszenia się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, drogi sądowej, odszkodowania za wyrządzoną szkodę bądź też rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dochodzenie swoich praw przez pracownika na drodze sądowej, umożliwia odzyskanie nie tylko zapłaty zaległej wypłaty razem z jego poszczególnymi składnikami, lecz również odpowiednich odsetek, które obliczane są od terminu, w jakim wynagrodzenie powinno zostać wypłacone. Nadprogramowo pracodawca będzie musiał je zapłacić również wtedy, kiedy nie ponosi bezpośredniej winy w opóźnieniu zapłaty. Pracownik ma możliwość złożenia takiego wniosku osobiście albo poprzez pełnomocnika. Należy nie zapominać, iż ogromne znaczenie przy jego składaniu ma wysokość roszczenia:
Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 75 tys. zł, to wtedy pozew składa się do sądu rejonowego,
Jeżeli z kolei wartość przedmiotu sporu jest wyceniony wyżej aniżeli 75 tys. zł, to wówczas pozew składa się do sądu okręgowego.

Następną bardzo ważną rzeczą jest brak ponoszenia kosztów związanych z wniesieniem pozwu przez pracownika, jeżeli jego wartość nie przekracza 50 000 zł. W przeciwnym razie pracownik powinien być świadomy z przymusem wniesienia opłaty w wysokości 5% wartości sporu(nie mniej niż 30 zł oraz nie więcej aniżeli 100 000 zł).

Pracownik może domagać się również od pracodawcy, który nie wypłacił mu należnego wynagrodzenia, zapłacenia mu należącego się odszkodowania. Jako przyczynę może przedstawić niezapłacone rachunki albo też został wezwany przez bank do zapłacenia dodatkowych odsetek, ponieważ nie uregulował w terminie swoich zobowiązań. Za podstawę takiego roszczenia przedstawienie związku przyczynowo – skutkowego miedzy nieterminową wypłatą a poniesioną szkodą. Przeważnie taki spór rozstrzyga odpowiedni zgodnie z miejscem zamieszkania sąd pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *